04132361012 info@sedayetabriz.com

نوجوانان

دوره ها

نوجوانان

ارسال شده توسط صدای تبریز

متقاضیان شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی میتوانند تمامی اطلاعات مربوطه را از همکاران این مجموعه کسب نمایند. مراجعه کنندگان پس از  ثبت نام ، زبان آموز این مرکز محسوب می شوند.متقاضیان پس از طی آزمون کتبی و شفاهی  تعیین  سطح (placement test)  در هر سطحی که قبول شوند در کلاس مربوطه شرکت خواهند کرد.در سطح نوجوانان کتاب های Family and Friends  ، به همراه داستانهای مختص سطح خودشان(story) و به همراه term” program”به مدت ۸ تدریس می شوند.

SONY DSC

نوشته شده توسط صدای تبریز

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

دانش آموزان برتر این دوره