04132361012 info@sedayetabriz.com

بزرگسالان

دوره ها

بزرگسالان

ارسال شده توسط صدای تبریز

متقاضیان شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی میتوانند تمامی اطلاعات مربوطه را از همکاران این مجموعه کسب نمایند. مراجعه کنندگان پس از  ثبت نام ، زبان آموز این مرکز محسوب می شوند.متقاضیان پس از طی آزمون کتبی و شفاهی  تعیین  سطح (placement test)  در هر سطحی که قبول شوند در کلاس مربوطه شرکت خواهند کرد.در سطح بزرگسالان سری کتابهای American” English file” و سطح های مختلف کمک درسی از اسم vocabulary – Ready  به همراه”Term program”در اختیار آنها قرار می گیرد.

نوشته شده توسط صدای تبریز

2 دیدگاه

دانش آموزان برتر این دوره